ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ

IMG_7312

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ដែលមានរយៈពេល បីថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ២៧ នាក់ អញ្ជើញមកពី សាលាខេត្ត និងមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តកែប។ លោកបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិសេរី អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងលោក ជា វិចត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ២៧ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ និងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ការប្រើប្រាស់ ICT Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ

photo_2018-03-30_16-52-44

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់ ICT និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ដែលមានរយៈពេល បីថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ២៧ នាក់ អញ្ជើញមកពី សាលាខេត្ត និងមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល។ លោកបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិសេរី អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងលោក ជា វិចត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បានផ្ដល់ជា កិត្តិយសដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ២៧ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ និងទទួលបាននូវចំណេះដឹង ការប្រើប្រាស់ Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course

IMG_7153

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course ដែលមានរយៈពេលពីរសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានទទួលវិញ្ញាបនបត្រសរុប ៣៦ នាក់ អញ្ជើញមកពី ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុនឯកជនធនាគារ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជន។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថាន និងឯកឧត្ដម Katsuhiro SHINOHARA តំណាងអង្គការមូលនិធិគាំទ្រការ អប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា(CIESF) បានផ្ដល់ជាកិត្តិយស ដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង ៣៦នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងក្លាយជាគ្រូបង្គោលដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត។ Read More …

ពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training FE Course

IMG_6952

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training Fundamental IT Engineer Examination (FE) Course បានបើកនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក ដោយមានការចូលរួមពី លោក ជា វិចិត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ តំណាងរបស់ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនិបទីក និងលោក Fuse Makoto ប្រធានគម្រោង អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្សតាមរយៈការពង្រឹង   សមត្ថភាពផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន នៃអង្គការមូលនិធិគាំទ្រការអប់រំអន្តរជាតិកម្ពុជា (CIESF) ដោយសិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ប្រមាណ ៤០នាក់ Read More …

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training IP Course

photo_2018-02-12_17-12-43

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Instructors Training IP Course ដែលមានរយៈពេល ពីរសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ដល់ថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ នៃ វិទ្យាស្ថានជាតិនិបទិក។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ មានចំនួនសរុប ៣៥ នាក់ អញ្ជើញមកពី ក្រសួង សាកលវិទ្យាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជន។ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត សេង សុភាព បានផ្ដល់ជាកិត្តិយស ដើម្បីប្រគល់វិញ្ញាបណ្ណប័ត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់ សិក្ខាកាមទាំង៣៥ នាក់។ សិក្ខាកាមដែលបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងក្លាយជាគ្រូបង្គោល ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ត។ IP Course Read More …

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្តោតលើការពង្រឹង សមត្ថភាពផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន

IMG_4026 (2)

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នឹងរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការ “គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្តោតលើការពង្រឹង សមត្ថភាពផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងជំនាញបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន” ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្ត្រី ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍។ កម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹក នៅជាន់ទី៣ សាលសន្និសិទ្ធ ក្នុងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ។ គម្រោងនេះស្ថិតនៅក្រោមការគាំទ្រនៃកម្មវិធីភាពជាដៃគូរបស់ JICA (ហៅកាត់ថា JPP) ដែលជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសអនុវត្តដោយ JICA។ អង្គការអនុវត្តគឺ CIESF, ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូល (NPO) នៃប្រទេសជប៉ុន និងវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT) របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោងនេះចាត់ទុក Read More …

សិក្ខាសាលា ដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ការបង្កើតធុរកិច្ចឌីជីថល

photo_2018-02-06_15-21-03

នៅថ្ងៃអង្គារ ៦ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំរកា ព.ស២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួង ប្រៃណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ ការបង្កើតធុរកិច្ចឌីជីថល (Start-up Policy Hack)។ ពិធីនេះ ប្រារព្ធឡើងក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កាន ច័ន្ទមេត្តា រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងប្រៃណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ។ Start-up Policy Hack គឺជាវេទិកាពិសេសមួយ ដែលផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួម និងដៃគូ ដើម្បី ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងលំបាក ដែលជាបញ្ហារំខានដល់ការអភិវឌ្ឈន៍ឌីជីថល ជូន អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងដើម្បីកំណត់វិធាន ក៏ដូចជាការគាំទ្រ ជម្រុញការវិនិយោគ Read More …