កម្មវិធីពានរង្វាន់ ICT Award ២០១៧

cicta17

To get $10,000 from #CICTA17, join with us at #Emeral_HUB today April 7th 2017 at 6pm ចង់ឈ្នះរង្វាន់ ១ ម៉ឺនដុល្លារពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ ICT Award ២០១៧ សូមចូលរួមជាមួយយើង នៅ Emerald HUB នាថ្ងៃទី ៧ មេសា ២០១៧ វេលាម៉ោង ៦ល្ងាច!

Event on Cambodia ICT Awards 2017

cicta1

  Event on Cambodia ICT Awards 2017, #CICTA17, on 29 March 2017 at #FrenchTech ការផ្សព្វផ្សាយអំពី កម្មវិធី ពានរង្វាន់ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា ២០១៧ កាលពីថ្ងៃ ២៩⁣ មិនា ២០១៧ នៅឯ #French #Tech