កម្មវិធីពានរង្វាន់ ICT Award ២០១៧

To get $10,000 from #CICTA17, join with us at #Emeral_HUB today April 7th 2017 at 6pm

ចង់ឈ្នះរង្វាន់ ១ ម៉ឺនដុល្លារពីកម្មវិធីពានរង្វាន់ ICT Award ២០១៧ សូមចូលរួមជាមួយយើង នៅ Emerald HUB នាថ្ងៃទី ៧ មេសា ២០១៧ វេលាម៉ោង ៦ល្ងាច!