ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

  • Home
  • ការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នេះវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT នឹងធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ចំនួន ៣០០ នាក់ រួម មាន បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម អេឡិចត្រូនិក បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បរិញ្ញាបត្រ ទូរគមនាគមន៍ និងបណ្ដាញ។

សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះប្រឡងតាម online :

ចុះឈ្មោះប្រឡង

 

ដើម្បីអាចប្រឡងបាន សិស្សានុសិស្សត្រូវ៖

  1. មានគណនី G-mail

  2. ចុះឈ្មោះទៅនឹងតំណភ្ជាប់ដែលមានខាងលើ ឬ QR code

  3. ប្រើប្រាស់ Google Meet ដើម្បីធ្វើការប្រឡង

សេចក្ដីណែនាំអំពីចំនុចទាំង បីខាងលើ៖

I.ការបង្កើតគណនី G-mail ៖

A. សម្រាប់ ការបង្កើតតាមរយៈ Computer ៖

-ឯកសារ pdf : Download

B. សម្រាប់ការបង្កើតតាមរយៈ Smartphone

– ឯកសារ pdf : Download

II.របៀបចុះឈ្មោះប្រឡង

 

III.របៀបប្រើប្រាស់Google Meet ដើម្បីធ្វើការប្រឡង ៖

A.ការប្រើប្រាស់ Smartphone ក្នុងការប្រឡង ៖

 

B.ការប្រើប្រាស់ Computer ក្នុងការប្រឡង ៖

ចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០!

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូម ទំនាក់ទំនង 010 340 000